agolen mehanizam

Најчест проблем во аголната кујна е неискористениот простор на аголот. Аголните механизми Ви нудат решение со кое што мртвиот агол се искористува во целост. Механизмот се извлекува нанадвор што овозможува лесно и прегледно складирање, како и одржување на истиот. Овие механизми се достапни во варијанта лев и десен, па така ништо не Ве спречува да го организирате мртвиот агол.

70% повеќе простор

agolen mehanziam
agolen mehanizam
agolen mehanizam